Algemene voorwaarden

1. Walk vzw (WalkInGent) verbindt zich ertoe om een online bestelde en betaalde boeking uit te voeren. Na betaling ontvangt de klant steeds de bevestiging via e-mail.

2. Betalings- en annuleringsvoorwaarden:

• Betaling online of via overschrijving ten laatste 14 dagen voor de datum van de prestatie.
Bij annulering tot 14 dagen voor de datum van prestatie: 100 % terugbetaling.
Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor de datum van de prestatie : 50 % terugbetaling.
Bij annulering vanaf 7 dagen voor de datum van de prestatie of bij “no show”: geen terugbetaling.
Herplanning zonder bijkomende kosten van een betaalde boeking is mogelijk tot 7 dagen voor de datum van de prestatie, nadien wordt een administratieve kost van 25 EUR aangerekend.

3. Indien WalkInGent door overmacht de geplande activiteit niet kan uitvoeren heeft de klant de keuze om ofwel de geplande activiteit naar een nieuwe datum te verplaatsen of te annuleren. In dit laatste geval zal het in voorkomend geval reeds betaalde bedrag volledig terugbetaald worden.

4. Bij niet betaling van een boeking ten laatste 14 dagen voor de datum van de prestatie, wordt deze prestatie niet uitgevoerd, tenzij met de klant een andere afspraak via e-mail is gemaakt.  

5. Cadeaubons worden online besteld en via overschrijving betaald. Een cadeaubon kan meerdere keren gebruikt worden tot wanneer het beschikbare saldo verbruikt werd. Een cadeaubon kan doorgegeven worden. Een cadeaubon blijft 2 jaar geldig na uitgiftedatum. 

6. Alle facturen zijn betaalbaar te Gent uiterlijk binnen de zeven dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling is van rechtwege vanaf de vervaldag een verwijlsintrest verschuldigd ten belope van de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 3%. Tevens is vanaf een ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 75,- EURO voor administratiekosten.

7. Enkel het Belgisch recht is van toepassing ; in geval van geschil zijn enkel de Gentse rechtbanken bevoegd of de Vrederechter van het eerste Kanton te Gent.

8. WalkInGent is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens de activiteit.