Декларация за поверителност

Това регулира обработката на Вашите лични данни от Walk VZW (по-долу: „Walk“, „ние“, „нас“), когато:

а) да посетите нашия уебсайт (https://www.walkingent.be, наричан по-долу „Уебсайт“);
б) желаете да комуникирате с нас чрез електронна поща, телефон и социални медии (наричани по-долу: „канали на социални медии“, напр. Facebook);
в) присъединете се към нас като водач или участвайте в нашите дейности.
г) направете резервация при нас и платете онлайн.

1.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1  Вашите данни ще бъдат обработвани от Walk VZW, Slootwede 15, 9050 Gentbrugge, Белгия, с фирмен номер 1004.174.880. Можете да се свържете с нас по електронна поща на contact@walkingent.be.

1.2 Какво представляват „личните данни“? Личните данни са дефинирани в GDPR (Общ регламент за защита на данните) като „всяка информация, свързана с идентифицируемо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко“. Личните данни са, по-просто казано, всяка информация за Вас, която прави възможно идентифицирането Ви.

1.3 Когато се прави позоваване на определени закони или подзаконови актове, такова позоваване включва и всяко изменение, замяна или отмяна на посочените закони или подзаконови актове, включително всички свързани с тях укази за прилагане.

1.4 Walk си запазва правото да променя или модифицира Политиката за поверителност по свое усмотрение. Всяка такава промяна или модификация ще бъде съобщена чрез уебсайта.

2. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

2.1 Когато използвате нашия уебсайт и каналите на социалните медии, може да събираме следните лични данни:
– техническа информация за устройството, което използвате, като например Вашия IP адрес, тип браузър, географско местоположение и операционна система;
– информация за навиците ви за сърфиране, като например колко дълго посещавате страницата, върху кои връзки кликвате, кои страници посещавате и колко често посещавате страницата.

2.2 Когато се свързвате с нас по имейл, телефон или канали в социалните медии, ние събираме:
– основната информация за самоличност, която ни предоставяте, като име, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер;
– съдържанието на Вашата комуникация и техническите подробности за самата комуникация (с кой от нас кореспондирате, датата, часа и т.н.);
– Вашите предпочитания относно получаването на нашите имейл съобщения, като например информация за нашите дейности и др.;
– всякакви други лични данни, които ни предоставяте.

2.3 Когато станете водач при нас, ние събираме и обработваме следните лични данни за Вас:
– основната информация за самоличност, която ни предоставяте, като име, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер, дата на раждане;
– финансова информация, по-специално номера на Вашата сметка;
– данни за портфолиото (ръководени езици и теми);
– Твоя снимка.

2.4 Когато правите резервация при нас чрез уебсайта, имейла, телефона или каналите на социалните медии, ние събираме:
– основната информация за самоличност, която ни предоставяте, като име, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер;
– съдържанието на Вашата комуникация и техническите подробности за самата комуникация (с кого от нас кореспондирате, датата, часа и т.н.);
– Вашите предпочитания относно получаването на нашите имейл съобщения, като например информация за нашите дейности и др.;
– всякакви други лични данни, които ни предоставяте.

3. ЦЕЛИ, ЗА КОИТО WALK ИЗПОЛЗВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

3.1 Walk използва вашите лични данни, за да ви предостави информацията, която поискате чрез имейл, телефон или социални медийни канали, по подходящ и ефективен начин.

3.2 Ние също така ще обработваме вашите лични данни, когато кандидатствате пред нас, за да станете ръководство, като част от нормалната администрация за членство в нашата организация. Ако желаете да участвате в нашите дейности, ние ще обработваме посочените по-горе лични данни, за да улесним участието Ви. Също така обработваме Вашите лични данни, за да можем да информираме Вас и другите участници за миналите дейности след това, например чрез атмосферни изображения.

3.3 Ние обработваме вашите лични данни, за да спазим законовите задължения или да изпълним всяко разумно искане от упълномощени представители или представители на правоприлагащите, съдебните органи, публичните органи или структури, включително компетентните органи за защита на данните. Хоуп Чанел може също така, по своя собствена инициатива, да предаде Вашите лични данни на полицията или на съдебните органи като доказателство или ако има основателно подозрение за незаконно действие или престъпление при използване на нашия уебсайт, канали на социални медии или други комуникации с нас, в контекста на Вашето участие в нашите дейности.

3.4 Walk може да обработва вашите лични данни, за да защити законните интереси на Walk, по-специално за да защити нашите доказателства в подготовка за или по време на уреждане на спорове или съдебни производства, както и да поддържа сигурността на нашия уебсайт, каналите на социалните медии и дейностите.

3.5 Walk може да обработва лични данни на клиенти, които са закупили обиколка от нас през последните 2 години, за да ги информира за нови екскурзии в Гент.

3.6 Walk може да изпрати имейл с формуляр за оценка след края на обиколката, за да провери дали обиколката отговаря на очакванията и да може да оцени и подобри нашите услуги.

4. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

4.1 Вие давате изричното си съгласие за обработката на вашите лични данни за целите, описани в член 3.1, когато подавате искането си за информация.

4.2 Обработката на вашите лични данни за целта, описана в член 3.2, е необходима за изпълнението на споразумението, което имаме с вас като водач или участник в нашите дейности.

4.3 Обработката на вашите лични данни за целите, посочени в член 3.3, е необходима, за да може Walk да спазва своите правни задължения.

4.4 Обработката на вашите лични данни за целта, посочена в член 3.4, е необходима за законния интерес на Walk, а именно:
да ни даде възможност да се защитаваме в съдебни и извънсъдебни производства;
– Защита на нашия уебсайт, каналите на социалните медии и дейностите от злоупотреби и незаконни дейности

4.5 Обработката на лични данни, както е посочено в 3.5. се основава на нашия легитимен интерес, а именно да можем да информираме последните си клиенти за нови обиколки или дейности. 

4.6 Обработката на лични данни, както е посочено в 3.6. се основава на законния ни интерес, а именно да проверим дали нашите обиколки отговарят на очакванията на клиентите и да можем да оценим и подобрим услугите си за клиентите.

5 ПОЛУЧАТЕЛИ И ТРАНСФЕРИ

5.1 По принцип Walk ще изпраща Вашите лични данни на Вас и на другите участници само по идентифицируем начин, доколкото това е част от отчитането на минали дейности. Също така може да прехвърлим Вашите лични данни на третите страни, описани по-долу, и на компетентни правителствени и съдебни органи, ако те поискат от нас да го направим. Вие обаче разбирате, че ако използвате нашите канали в социалните медии, Вашите лични данни ще бъдат обработвани и от доставчиците на социални медии. Можете да намерите повече информация за това как тези доставчици на социални медии обработват Вашите лични данни в съответните им политики за поверителност.

5.2 Работим с процесор трета страна, за да Ви предоставим Уебсайта и да улесним плащанията.

6 ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО

6.1 Walk прави всичко възможно да обработва само личните данни, които са необходими за постигане на целите, описани по-горе.

6.2 Вашите лични данни ще се съхраняват само за целите на постигане на целите, описани по-горе, до момента, в който оттеглите съгласието си за тяхната обработка. Ние ще заличим Вашите лични данни, когато те вече не са необходими за целите, описани по-горе, освен ако:
– има преимуществен интерес на Уолк или на друга трета страна да запази Вашите лични данни идентифицируеми;
има законово или регулаторно задължение или съдебно или административно разпореждане, което ни пречи да ги заличим.

6.3 Ние ще предприемем подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу неоторизиран достъп или кражба, както и случайна загуба, фалшифициране или унищожаване. Въпреки това, вие разбирате, че безопасността и сигурността са ангажименти за най-добри усилия и никога не могат да бъдат гарантирани.

7. ВАШИТЕ ПРАВА

7.1 Някои права са сложни и не всички подробности са включени тук. Затова, моля, прочетете съответните разпоредби и насоки на надзорните органи за пълно обяснение на тези права.

7.2 Имате право да поискате достъп до всички Ваши лични данни, обработвани от Walk, които се отнасят до Вас. Walk си запазва правото да начислява административна такса за множество последователни заявки за достъп, които очевидно са предназначени да причинят неудобство или щети на Walk.

7.3 Имате право да поискате всички лични данни, свързани с вас, които са неточни, да бъдат коригирани безплатно. Също така имате право да поискате личните Ви данни да бъдат попълнени, ако са непълни. 

7.4 Имате право да поискате личните данни, свързани с вас, да бъдат изтрити, ако
личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
– оттеглите съгласието си за обработка въз основа на съгласие;
възразявате срещу обработването в съответствие с определени правила на приложимото законодателство за защита на данните (GDPR);
– обработването се използва за целите на директния маркетинг;
личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
– личните данни са били събрани в случай на пряко предлагане на услуги на дете и обработването се извършва въз основа на съгласие;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, което се прилага спрямо нас.

Съществуват обаче изключения от правото на изтриване на данни. Общите изключения включват, когато обработването е необходимо:
– Да упражнява правото на свобода на изразяването и правото на информация;
– За спазване на законово задължение, на което сме подчинени; 
– За установяване, упражняване или защита на правни претенции;
– за архивиране в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
– По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве. 

7.5 Вместо изтриване, можете също така да поискате от Walk да ограничи обработката на вашите лични данни, ако и когато 
а) оспорвате точността на тези данни, б) обработката е незаконна, в) упражнявате правото си на възражение или г) данните вече не са необходими за целите, описани по-горе, но имате нужда от тези данни, 
за
да се защитите в съда.
 

7.6 Имате право да възразите срещу обработката на вашите лични данни на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, но само до степента, до която правното основание за обработката е, че обработката е необходима за целите на законните интереси, преследвани от нас или от трета страна. Ако направите такова възражение, ние ще преустановим обработката на личните данни, освен ако не можем да покажем убедителни легитимни основания за обработката, които надвишават интересите, правата и свободите на субекта на данни, или че обработката е за установяване, упражняване или защита на правни искове. Освен това имате право да възразите срещу обработването от наша страна на личните Ви данни за целите на директния маркетинг (включително профилиране за целите на директния маркетинг). Ако възразите срещу това, ние ще преустановим обработката на вашите лични данни за тази цел. Освен това имате право да възразите срещу обработването от наша страна на личните Ви данни за научни или исторически изследвания или за статистически цели по причини, свързани с конкретната Ви ситуация, освен ако обработването е необходимо за изпълнението на задача, изпълнявана в обществен интерес.

7.7 Имате право да получите личните си данни от нас в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, доколкото правното основание за обработката на вашите лични данни се основава на:
а) Съгласие
б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор; или
в) това обработване се извършва по автоматизиран начин;
Това право не се прилага, когато би посегнало на правата и свободите на други лица.

7.8 Ако желаете да подадете искане за упражняване на едно или повече от горепосочените права, можете да изпратите имейл до contact@walkingent.be. Walk ще отговори на Вашето искане в рамките на един месец от получаване на Вашето искане. Обикновено се стремим да предоставим пълен отговор в рамките на този срок. В някои случаи обаче, особено ако искането Ви е по-сложно, може да е необходимо повече време, до максимум три месеца от датата, на която получим искането Ви. Ще бъдете напълно информирани за напредъка. 

Ако смятате, че нашата обработка на вашите лични данни нарушава Общия регламент за защита на данните (GDPR), имате право да подадете жалба до надзорен орган, отговорен за защитата на данните. В Белгия надзорният орган е органът за защита на данните (DPA). 

За контакти: Орган за защита на данните (DPA)Drukpersstraat 35, 1000 Brussels+32 (0)
2 274 48 00 contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Субектите на данни от други държави членки имат право да подадат жалба до своя национален надзорен орган.

7.9 Доколкото правното основание за обработката на вашите лични данни е съгласие, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. Отмяната не засяга законосъобразността на обработката преди отмяната.

Версия 03/01/2024