Disclaimer

Algemeen

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing bij elke consultatie van de website walkingent.be. De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op alle producten, diensten, documenten, modellen en informatie die op deze website beschikbaar zijn. Door de website walkingent.be te consulteren stemt de bezoeker uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud in met al de bepalingen van deze disclaimer. De bezoeker aanvaardt uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud onze verkoopsvoorwaarden. De bepalingen van deze disclaimer kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden door Walk vzw. In voorkomend geval zal de bezoeker via deze website op de hoogte gesteld worden.

Ondanks het feit dat Walk vzw de grootste zorg besteedt aan een goede werking van hun websites garanderen zij niet dat hun websites functioneren zonder enige onderbrekingen of fouten. 

Auteursrechten

Alle tekstdocumenten, modellen, logo’s, foto’s en producten beschikbaar op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Walk vzw behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

De bezoeker van deze website heeft de toelating om de geconsulteerde informatie af te printen en aan te wenden als persoonlijk beheer met uitsluiting van elke verdere verspreiding, commercialisering en exploitatie onder derden, tenzij voorafgaandelijk de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Walk vzw bekomen werd.

Aansprakelijkheid

Walk vzw streeft ernaar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld. Niettemin kan Walk vzw geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of via deze website werd uitgewisseld. 

Walk vzw zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, overmacht, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van de op de website walkingent.be beschikbare informatie, documenten, modellen, software of de verlening of het verzuim tot verlening van diensten vanop deze website.

De consultatie van de website van Walk gebeurt volledig op het risico van de gebruiker. Elke schade die voortvloeit uit de consultatie en het downloaden van documenten en programma’s is ten laste van de bezoeker.

Walk vzw is niet aansprakelijk voor het oneigenlijke gebruik ten gevolge van het verspreiden van persoonlijke paswoorden en/of gebruikersnamen door de bezoeker van deze website.

Aansprakelijkheid website derden

Walk vzw is niet aansprakelijk voor de inhoud van andere websites die via een link vanaf de website walkingent.be toegankelijk zijn. Standpunten en adviezen die op deze websites worden uiteengezet kunnen geenszins beschouwd worden als de standpunten of adviezen van Walk vzw. Walk vzw geeft geen enkele garantie voor de kwaliteit en de volledigheid van de informatie van andere websites die via een link vanaf de website walkingent.be toegankelijk zijn.

Gebruik van documenten

Walk vzw kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de op haar website beschikbare documenten of programma’s. De bezoeker is aansprakelijk voor de keuze van de documenten en de geschiktheid van het model of informatie voor zijn doeleinden of in het concrete gebruik door de bezoeker.

Toepasselijke wetgeving

De bepalingen van deze disclaimer worden volledig beheerst door het Belgische recht. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zullen bevoegd zijn. Indien een bepaling opgenomen in deze disclaimer onwettelijk, ongeldig of niet afdwingbaar zou worden dan blijven de resterende bepalingen volledig rechtsgeldig en afdwingbaar.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.